SAMRS: Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily na Ukrajine

26.03.2021

Spoločnosť ELECTRIK využila možnosť a zapojila sa do výzvy vyhlásenej Slovenskou agentúrov pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) s prípravnou fázou realizácii projektu budovanie siete nabíjacích staníc na Ukrajine.

Cieľom projektu bolo vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá popisuje spôsoby realizácie siete nabíjacích staníc pre elektromobily. Štúdia zahŕňa know-how spoločnosti nadobudnuté skúsenosťami z množstva úspešne realizovaných projektov na Slovensku. Užívateľovi poskytuje kompletný prehľad od technických postupov, projektových riešení a realizačných prípadov podľa národných noriem a medzinárodne uznávaného štandardu ZE Ready, ktorý spoločnosť získala ako prvá a zatiaľ aj jediná na Slovensku.

Projekt sa realizoval na základe zvolenej stratégie opísanej v matici logického rámca. Naším hlavným cieľom tohto projektu bolo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej dopadom pre samotnú spoločnosť bude hlavne získanie informácií o miestnom trhu, nových obchodných partnerov, možných tržbách a potenciál nášho podnikateľského zámeru. Štúdia nám umožní jednoduchú prípravu pre rozširovanie oblastí nášho záujmu za hranicami Slovenska, prenos know-how v rámci nami navrhovaných technologických a inovatívnych riešení a overenie podmienok riešení z obchodného, technického a ekonomického hľadiska.

Po realizácii projektu máme k dispozícii štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú je možné okamžite aplikovať pre potreby verejného či súkromného sektora na Ukrajine s cieľom realizácie nabíjacích staníc vo svojom okolí. Investorovi pomôže s výberom konkrétnej lokality s ohľadom na pozitívne a negatívne vplyvy, zvoliť vhodné možnosti riešení a predpokladať investičné náklady. Samotnej realizačnej firme uľahčí proces projektovania a inštalácie technológii.

Rovnako účastníci organizovaného seminára budú oboznámení s novými trendami a normatívnymi požiadavkami medzinárodných noriem a požiadavkami vyplývajúcich z certifikácie ZE Ready, ktoré vo vyššej miere zohľadňujú bezpečnosť a kvalitatívne znaky elektrických inštalácii týchto technológií.

Mestá, obce a spoločnosti sídliace v tomto regióne sa dopredu môžu pripraviť na veľký rast počtu elektromobilov, pre ktoré bude potreba nabíjania exponenciálne narastať. Na základe tejto štúdie si môžu osvojiť ponúknuté riešenia a vyhnúť sa počiatočným komplikáciám, ktoré sú nutne späté s príchodom nových inovatívnych technológii.

Štúdia má aj informatívny a vzdelávací charakter s cieľom zlepšiť povedomie o potrebe budovania siete nabíjacích staníc pre elektromobily vzhľadom na dekarbonizáciu, resp. znižovanie emisií CO2 a tým udržateľnosť klímy.

V chystaných realizačných fázach projektu, ktoré budú nadväzovať na štúdiu uskutočniteľnosti je potenciál zamestnať miestnych robotníkov, montérov a elektrikárov. Tieto projekty môžu priniesť nové investície do verejných priestorov v danej lokalite a rovnako budú podporovať výmenu spaľovacích motorov v doprave a teda pozitívne prispievať k ochrane životného prostredia a zlepšovania klímy.

Prípadové projekty zohľadňujú rôzne možnosti inštalácie, výber lokalít a potreby budúceho správcu. Preto má výstupná štúdia veľký multiplikačný potenciál.

Očakávame, že po individuálnych stretnutiach s potenciálnymi partnermi sa podpísaním spoločného memoranda dokážeme zaviazať na ďalšej spolupráci, ktorá sa bude týkať hlavne implementácie získaných informácií do praxe. Vypracovanie tejto štúdie má teda prípravný charakter pre samotnú realizáciu v danej lokalite.